کرمانشاه – خیابان شهید امجدیان – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب – کد پستی 6716813137
       083-38236030-31
     083-38236032
     083-38234431 (ریاست)
     083-38237516 (ریاست)

 

 

 

 

 

 
پرشیا سافت
hassanolfat حسن الفت
شرکت داده پرداز پرشیا سافت